Page 3 - Novinky09
P. 3

LOTÉRIA O 1000€ ZNOVA V KURZE

V mesiaci september sme ob-
novili žrebovanie zamestna-
neckej lotérie.

Posudzovaným mesiacom pre za-
radenie do žrebovania bol mesiac
august. Šťastným výhercom sa stal
p. Daniel Beniak zo 4-zmenky z prek-
ládky kaučukov.
Takže – ak ste v septembri
nevymeškali žiadnu pracov-
nú zmenu, šťastie sa pri ďalšom
žrebovaní môže usmiať aj na vás.
Žrebovať sa bude v poslednom ok-
tóbrovom týždni. Ak ste nejakú tú
zmenu vymeškali, nevadí. Odpracu-
jte všetky zmeny v nasledujúcom
mesiaci a pri ďalšom žrebovaní
môžete vyhrať aj vy. Stačí iba chodiť
do práce.
Na vianočnej akcii 15.12.2018 bude za 100%nú dochádzku do práce za kalendárny rok 2018 vyžrebovaný výherca
osobného automobilu. V hre budú všetci, ktorí nemali PN, OČR a platené ošetrenie u lekára od januára 2018.
Tak veľa šťastia!

PREUKAZY NA AUTOBUS                           ZMENA
                                     ZDRAVOTNEJ
Z dôvodu, že sa našou firemnou                      POISŤOVNE
dopravou vozili ľudia, ktorí neboli
zamestnancami Gimaxu ani Conti-                     Ak ste sa rozhodli pre zmenu
nentalu, pristúpilo sa k pravidelným                   zdravotnej poisťovne od
aj námatkovým kontrolám preuka-                     1.1.2019, je nutné túto
zov v autobusoch, preto je nutné,                    zmenu vopred ohlásiť na per-
aby každý, kto autobusom chodí,                     sonálne oddelenie.
mal platnú preukážku. Šoféri v auto-
busoch sú oprávnení a majú nariad-                    Aké mám povinnosti
enie nezobrať do autobusu nikoho,                    pri zmene zdravotnej
kto preukaz nebude mať.                         poisťovne?
Preto žiadame o zodpovedný
prístup.                                 Oznámiť zmenu zdra-
                                     votnej poisťovne svojmu
ODMENA ZA ODPORÚČANIE                          zamestnávateľovi do 8 dní od
                                     zmeny, za nesplnenie povin-
Nakoľko sa rozmohlo doručovanie tlačív odporúčaní nových zamest-     nosti môže úrad uložiť pokutu
nancov neskoro po termíne nástupu nových ľudí, pripomeňme si pod-    až do výšky 331 eur. Zmenu
mienky na získanie odmeny za nábor:                   zdravotnej poisťovne musíte
                                     oznámiť aj poskytovateľovi
1. Základnou podmienkou získa-   nepracoval v žiadnej zo spoločností zdravotnej starostlivosti, s
nia odmeny je doručenie formulára  Gimax Group, t.j. je odporučený na  ktorým máte uzatvorenú do-
Odporúčanie kandidáta spolu so   prvý pracovný pomer a zároveň    hodu o poskytovaní zdravotnej
životopisom alebo kontaktom kan-  nesmie byť aktuálne zamestnaný v   starostlivosti – všeobecný lekár
didáta na personálne oddelenie p.  koncerne Continental.        aj špecialisti (zubár, očný, gyne-
Šištíkovej ešte pred pozvaním kan- 3. Kandidát odpracoval 3 mesiace   kológ, a pod.).
didáta na pracovný pohovor. Až na  pre získanie odmeny a nebol v tom
základe tohto odporúčania je kan-  čase dlhodobo PN a v posudzo-
didát pozvaný na pracovný pohovor. vanom období na vyplatenie jeho
2. Odporučený zamestnanec ešte   pracovný pomer stále trval.
   1   2   3   4