Page 1 - Novinky09
P. 1

Spravodaj členských spoločností Gimax Group, č. 9, október 2018

MILÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA!

Jeseň – čas zberu plodín, ktoré sme    Som na ňu hrdá a nostalgia v škole, do užívame ako malé deti. Ako to bolo?
na jar s láskou, trpezlivosťou a vierou  ktorej som bezstarostne chodila aj ja, Aha.. Nastav svoju tvár slnku a všetky
zasiali. Čo zaseješ, to žneš. Čas návra- vo mne vyvolala množstvo krásnych    tiene padnú za teba.
tov do škôlok a škôl, cesty a ulice plné spomienok na detstvo.          Je úplne jedno, že sa tento scenár opa-
popadaného lístia. Čas ideálny na dlhé  Jeseň je dokonalá ako príroda sama.   kuje každý rok. Jeseň nám dopraje.
prechádzky, relax, pohodu a čoraz     Posledné teplé a slnečné dni lákajú   Očiam i bujnej fantázii. Neprekáža
dlhšie večery v znamení starej dobrej   von, zabudnúť na problémy, počúvať   nám, že už nemôžeme sedieť na zemi
jesennej melanchólie. Pre mňa je táto   vietor v poloprázdnych konároch,    s bosými prekríženými nohami, ani
jeseň iná ako všetky pred ňou. Prvý    ponoriť nohy do šuštiaceho lístia,   to, že už sa nemožno vonku kúpať.
septembrový pondelok som odviedla     pozorovať moje obľúbené véčka      Hlavné je, že kolobeh pokračuje. Že
moje prváča do školy. Už je veľkáčka,   na oblohe. Jeseň nám dopraje. Vi-    človek sa túla a nepotrebuje cieľ na to,
bystrá, vnímavá, utáraná. S veľkým    etor, slnko, dážď, babie leto, záblesk aby pochopil krásu.
očakávaním sadla do prvej lavice a so   odídeného leta. Nastavujeme svoju
zvedavými očami a zatajeným dychom    tvár slnku a hneváme sa, keď sa za-              Mgr. Anna Šištíková
počúvala každé slovo pani učiteľky.    motáme do pavučín a pritom si to                  referent náboru

                                                   a internej komunikácie

JOB FÓRUM 2018

V dňoch 4. – 5.10.2018 sa v priestoroch výstaviska Expo Center Trenčín konal 10. ročník medzinárodného
veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FÓRUM a 20. ročník výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK.

Spoluorganizátorom veľtrhu bolo      uplatniť sa na trhu práce.Súčasťou   ného kariérového centra, ktorého
Ministerstvo práce, sociálnych vecí    sprievodného programu veľtrhu      úlohou bolo ponúkať pomoc pri
a rodiny SR v spolupráci s Úradom     JOB FORUM boli aj prezentácie vy-    výbere ďalšieho štúdia, povolania,
práce, sociálnych vecí a rodiny      stavujúcich firiem.           či zamestnania, možnosť vyskúšať
Trenčín. Návštevníci mali možnosť     Novinkou tento rok bolo Cen-      si metodiky poznávania vlastných
u 80 zamestnávateľov a vzdelá-      trum pedagodicko – psycholog-      predpokladov a informačný servis
vacích a personálnych agentúr       ického poradenstva a prevencie v    o možnostiach štúdia na stredných
získať informácie o pracovných      Trenčíne, ktoré počas celej výstavy   školách v Trenčianskom kraji.
príležitostiach v oblastiach prie-    poskytovalo služby tzv. mobil-     Trenčianska regionálna komora
myselnej výroby i                                 SOPK pripravila pre návštevníkov
technológii, stro-                                NON-STOP kino „Moja budúcnosť“,
járskej výroby,                                  ktoré premietalo videoprezentácie
automobilového                                  vesmír, nanosvet, príroda, technika,
priemyslu a logi-                                 Industry 4.0, firmy zapojené do sys-
stických i iných                                 tému duálneho vzdelávania.
služieb. Zaujíma-                                 Mediálnymi partnermi boli denník
vé boli prezen-                                  Pravda, inzertný týždenník Pardon
tácie Národných                                  TN, týždenník Obzor – noviny stred-
projektov – Prax-                                 ného Považia, a Trenčiansko – Dub-
ou k zamestna-                                  nicko – Ilavsko.
niu, Absolvent-
ská prax štartuje                                   V čísle nájdete
zamestnanie, Ch-
ceme byť aktívny                                     Wellness opäť otvorené
na trhu práce,                                      Lotéria znova v kurze
ako aj Reštart                                     Odmena za odporúčanie
– príležitosť                                       Vianočné Gimax Trhy
pre dlhodobo
nezamestnaných
   1   2   3   4