Page 3 - Novinky08
P. 3

JOBEXPO 2018 A EUROPEANJOBDAYS 2018 NITRA

V dňoch 26.-27.4.2018 sa už tradične konal 8. ročník veľtrhu práce JOB EXPO 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra.

Celkový počet zúčastnených vystavovateľov   na Veľtrh práce JOB EXPO 2018 pre 3 258     od poradenstva cez testovanie tzv. mäkkých,
bolo 223, z toho slovenskí zamestnávatelia   uchádzačov o zamestnanie zo vzdialenejších   jazykových alebo počítačových zručností až
a vzdelávacie a poradenské organizácie 171,  lokalít SR. Súčasťou Job Expo 2018 bola aj 20. po hodnotenie osobnosti.
zahraniční zamestnávatelia a informačno-    medzinárodná burza práce EuropeanJobDays
poradenské siete EU 52. Počet ponúkaných    2018 a 26. ročník celonárodnej výstavy Mladý
voľných pracovných miest na Veľtrhu práce   tvorca 2018. Celkovo bolo na Agrokomplexe
bolo viac ako 28 000, z toho 13 328 priamo   počas dvoch dní 145 odborných prednášok,
od prítomných slovenských zamestnávateľov   workshopov a prezentácií firiem, z toho 37 v
a 2 145 ponúk voľných pracovných miest     zahraničnej oblasti. Vzdelávacie agentúry a
od zahraničných vystavovateľov a viac ako   poradenské organizácie ponúkali rôzne služby
12 000 ponúk voľných pracovných miest
aktuálne zverejnených na pracovných por-
táloch. Počet návštevníkov celkom bol 49
813, návštevníkov, ktorí sa preukázateľne
zaujímali o zamestnanie v stánkoch bolo viac
ako 19 449. Vyše 5 235 návštevníkov sa zaují-
malo o ponuku zahraničných vystavovateľov.
Počet návštevníkov, s ktorými zamestná-
vatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer na
základe pohovoru na Veľtrhu práce JOB EXPO
2018 bolo viac ako 958. Zahraniční zamest-
návatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer
s 281 návštevníkmi. Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny zabezpečili bezplatnú dopravu

PROFESIA DAYS ŽILINA

Najväčší a najobľúbenejší veľtrh pracovných príležitostí, ProfesiaDays, prišiel17.5.2018 po prvýkrát aj do
Žiliny. Zamestnávateľom a kandidátom ponúkla atraktívnu možnosť stretnúť sa naživo na jednom mieste,
pozhovárať sa a prezentovať a získať okamžitú spätnú väzbu.

Tisícky príležitostí, inšpiratívni spíkri, testovanie jazykových a IT zručností, alovi Štubňovi a Ing. Petrovi Hološkovi.
stovky pracovných a vzdelávacích príležitostí pre študentov a absolven-      Počas celého dňa sa pohybovali po veľtrhu tri tajné uchádzačky s
tov, nezamestnaných aj zamestnaných, ktorí uvažovali o kariérnej zmene      prezývkou „Nikto“ a ich úlohou bolo hodnotiť vystavovateľov a nájsť
– to všetko a oveľa viac ponúkol prvý ročník ProfesiaDays Žilina. Toto      tých troch „NAJ“. Mamička na materskej hľadajúca si prácu, persona-
podujatie organizovala spoločnosť Profesia, prevádzkovateľ najväčšieho      listka a študentka, ktorá pomaly, ale isto končí strednú školu. Víťazov už
slovenského jobportálu Profesia.sk.                        poznáme – titul NAJvystavovateľ si z prvého ročníka Profesia days Žilina
Na ploche 1500m2 sa veľtrhu zúčastnilo presne 57 vystavovateľov a         odniesli Kaufland Slovenská republika, Hella Slovakia a Lionbridge (Slova-
5000 návštevníkov. Prípravy trvali 6 mesiacov. Predstavilo sa 23 spíkrov,     kia) s.r.o.Jedna z týchto inkognito uchádzačiek spomína vo svojom hod-
odprezentovalo sa 17 prednášok. K dispozícii bola IT zóna, koučing zóna,     notení aj nás.„Niktoška“ Zuzka o nás píše:„...zaujali svojou pripravenosťou,
a fashion koučing zóna.                              profesionalitou, milým prístupom, poskytli všetky potrebné informácie a
Absolvovať modelové pohovory a kariérne poradenstvo s profe-           so záujmom sa snažili„napasovať“ na nás tú najvhodnejšiu pozíciu. Uve-
sionálnymi konzultantmi ponúkala spoločnosťManpowerGroup Slov-          domujú si totiž, že na súčasnom trhu uchádzačov neupúta iba plat a„re-
ensko. Poskytovali praktické rady, ako úspešne zdolať ten skutočný pri-      nomé firmy“.
jímací pohovor a získať tak svoju vysnívanú prácu. Jazyková škola Parnas     V porovnaní s Job Expo v Nitre hodnotíme Profesia days za akciu
priniesla možnosť otestovať sa z cudzích jazykov s odbornými lektormi.      poňatú iným pohľadom. Kdežto na prvom veľtrhu v Nitre bola zmes
Priamo na mieste bolo možné bezplatne získať certifikát z angličtiny,       ľudí nezamestnaných, ale i nezamestnateľných, študentov základných i
nemčiny a francúzštiny. Zažiť virtuálnu realitu, zacvičiť si Tai-Chi s NAO    stredných škôl, Žilina bola plná študentov končiacich vysokú školu, ľudí
robotom, zahrať sa na automobilového pretekára, vizualizovať pohyby        zamestnaných hľadajúcich zmenu, novú perspektívu, lepšie finančné
svojich prstov, pozrieť sa, aké teplo vyžaruješ, otestovať motoriku svojich    ohodnotenie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
rúk, nahliadnuť do ergonomických štúdií, spoznať tajomstvá 3D tlače a
navrhnúť si svoj model a vytlačiť si ho ponúkala spoločnosť EnjoyLab
FRI UNIZA. FASHIONHRY – jedinečná „edutainment“ aktivita, ktorá od-
krýva množstvo zaujímavých prepojení medzi každodenným životom,
spoločnosťou, v ktorej žijeme a tým, čo sa rozhodneme mať v konkrétnej
situácii na sebe. Hry sa odohrávali v troch veľkých okruhoch – osobnost-
ný rozvoj, pracovné dresscody a praktické stylingové zručnosti. Hry imi-
tujúce situácie, s ktorými sa každý zamestnanec vo svojom pracovnom
živote stretne a sú rozhodujúce na jeho ceste k úspechu, pretože svoj
vonkajší obraz od svojich vedomostí, pracovných skúseností a charakter-
ových kvalít nedokážeme nijak oddeliť.
Aj my s kolegami sme sa snažili čo najlepšie odprezentovať našu firmu.
Dovolím si povedať, že sme vysoko vyčnievali nad priemer, či už dizaj-
nom nášho stánku, z materiálneho pohľadu (reklamné predmety, letáky,
Noviny), alebo aj kvalitou poskytovaných informácii. Za to patrí veľká
vďaka spoločnostiam L´Fabrica a LemonLion a mojim kolegom Ing.Mich-
   1   2   3   4