Page 2 - Novinky08
P. 2

CYKLOTRIAL - SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE, SLOVENSKÝ POHÁR

Dňa 26. mája 2018 sa v Záriečí konalo tohtoročné druhé podujatie novozaložených Slovenských hier
mládeže a Slovenský pohár v cyklotriale. Prvé podujatie sa konalo v Lučenci, druhé v Záriečí a pokračovať
budú v Rudine pri Kysuckom Novom Meste a v Poprade. Do Záriečia prišlo 35 pretekárov zo Slovenska a
Českej republiky. Súťažili v 9 kategóriách. Museli absolvovať 5 sekcií na 3 kolá v areáli CTK Záriečie a ZŠ
Záriečie. Trojica pretekárov Cyklotrialového klubu Záriečie Jakub Mudrák, Pavol Cíbiček a Kristína Sýkorová
sa umiestnili na popredných miestach a budú v najbližšej dobe reprezentovať Slovenskú republiku na
najvýznamnejších európskych a svetových podujatiach.Podujatie v Záriečí zorganizovali Cyklotrialový
klub Záriečie, obec Záriečie a ZŠ Záriečie s finančnou podporou Slovenského zväzu cyklistiky a Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jedným zo sponzorov mladých talentov bola aj naša spoločnosť
Gimax Group.

DO PRÁCE NA BICYKLI                             OZNAMY
V mesiaci máj 2018 organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby
už 5. ročník národnej súťaže „DO PRÁCE NA BICYKLI“.           Wellness centrum bude v čase od
Do súťaže sa zapojilo viac ako 3 000 tímov z celého Slovenska.     01.07. – 02.09. zatvorené, nebu-
Len v meste Púchov to bolo 30 tímov s viac ako 100 súťažiacimi.     dú zabezpečené ani masáže. Fit-
                                    ness centrum je otvorené aj počas
V GIMAX-e nezaostávame, vyt-    pocit z toho, že prispievame nie-  letných mesiacov:
vorili sme tím ESHáčik a podporili len k ochrane životného prostre-  Po – štv: 7,00 – 20,00 hod
tak hlavnú myšlienku tejto súťaže  dia, ale aj k ochrane a podpore   Pia: 9,00 – 20,00 hod.
– rozvoj cyklo dopravy v mes-    vlastného zdravia a to je najviac.
tách. Uvedomujeme si, že bicykle  Oficiálne ukončenie súťaže pre nás Dôrazne žiadame zamestnancov
nezaťažujú životné prostredie,   neznamenalo automaticky koniec   využívajúcich firemnú bezplatnú
pretože neprodukujú emisie a    jazdy na bicykloch. Rozhodli sme  autobusovú dopravu, aby si vy-
sú veľmi tiché. Aj to bol jeden z  sa, že bicyklovať budeme dokiaľ   zdvihli nové preukážky na me-
hlavných dôvodov, prečo sme sa   nám bude počasie priať. Pridajte  siace JÚL – SEPTEMBER 2018 na
súťaže zúčastnili.         sa k nám aj vy, pretože aj v tomto personálnom oddelení na Gimax
Nášmu tímu sa podarilo najazdiť   prípade platí staré známe – ČÍM   Inštitúte u p. Šištíkovej alebo na
535,37 km a ušetriť 133,84 kg    VIAC TÝM LEPŠIE.          personálnom oddelení SHV u p.
CO2. Tešíme sa z toho a už teraz  Veríme, že sme vo vás vzbudili   Gašpara.
vieme, že každý ďalší ročník bude  záujem a v budúcom ročníku už
s našou účasťou. Motiváciou pre   bude za GIMAX súťažiť niekoľko   S ohľadom na nadchádzajúce let-
nás nie sú vecné ceny, ale dobrý  tímov.               né mesiace a súvisiace dovolen-
                                    kové obdobie vám oznamujeme,
                                    že žrebovanie zamestnaneckej
                                    lotérie bude počas obdobia
                                    jún – august 2018 pozastavené.
                                    Žrebovanie bude obnovené v
                                    septembri 2018, takže rozhodu-
                                    júci obdobím pre splnenie pod-
                                    mienok účasti v lotérií bude me-
                                    siac august 2018.
                                    Zamestnancom zaujímajúcim sa o
                                    výhru pri koncoročnom žrebovaní
                                    automobilu je však potrebné dať
                                    do pozornosti, že podmienkou
                                    získania koncoročnej výhry bude
                                    nulová absencia v práci počas
                                    celého roka 2018, teda aj v ob-
                                    dobí, kedy sa mesačné žrebovanie
                                    nebude vykonávať.
   1   2   3   4