Page 1 - Novinky08
P. 1

Spravodaj členských spoločností Gimax Group, č. 8, jún 2018

MILÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA!

Začiatok leta a prázdnin je vždy      kam sa vybrať na dovolenku. Nezáleží    do reality na zvládanie každodenných
prísľubom obdobia, kedy sa všetci     na tom, či pôjdeme do zahraničia, či    povinností.
tešíme na slnečné dni strávené s rodi-   budeme obdivovať krásy Slovenska,      Dovoľte teda, aby som Vám všetkým
nami, priateľmi a ľuďmi, s ktorými sa cí- alebo budeme oddychovať doma.        zaželala krásne letné dni, plné slnka a
time dobre. Pre naše deti leto oficiálne  Letný čas je dôležitý najmä preto, aby   pohody a deťom radostné prázdniny
začína až posledným zvonením        sme na niekoľko dní zabudli na všetky    bohaté na dobrodružstvá a zábavu.
zvončeka v školských laviciach. Práve v  povinnosti a aspoň v myšlienkach sa
tomto období my, rodičia, rozmýšľame    vrátili do čias, kedy sme si so svetom              Mgr. Anna Šištíková,
nielen nad tým, čím by sme vyplnili    viac rozumeli a načerpali energiu,     referent náboru a internej komunikácie
prázdninové dni svojich detí, ale aj    ktorú všetci potrebujeme po návrate

APRÍL - MESIAC BEZPEČNOSTI PRÁCE
V spoločnosti GIMAX bol apríl aj v tomto  a zdraviu nezávadných podmienok na     všetkých pracovných zmenách s dôra-
roku opätovne vyhlásený za mesiac sta-   pracoviskách, vrátane nulovej tolerancie  zom na nulovú toleranciu porušovania
rostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdra-  porušovania zásad bezpečnosti práce.    bezpečnostných pravidiel.
via pri práci.               Veľký význam v znižovaní počtu pracov-   • Vykonané opakované školenie 750
Cieľom bolo osloviť všetkých zamestnan-  ných úrazov majú preventívne opatrenia   zamestnancov skupiny GIMAX GROUP z
cov, aby si uvedomili zodpovednosť za   a práve na tieto preventívne nástroje    oblasti BOZP, požiarnej ochrany a och-
svoje zdravie pri vykonávaní pracovných  bola zameraná akcia „Apríl – mesiac     rany životného prostredia.
povinností a zároveň pripomenúť ria-    BOZP“. Prezentácia k uvedenej akcii bola  • Vykonané školenie riadiacich pracov-
diacim zamestnancom neodvolateľnú,     vizualizovaná na firemných monitoroch    níkov skupiny GIMAX Group zamerané
zákonom stanovenú povinnosťa        v priestoroch Inštitútu a skladov surovín. na základné povinnosti zamestnávateľa
zodpovednosť za vytváranie bezpečných   V rámci mesiaca zvýšenej starostliv-    vo vzťahu k BOZP. Školenie vykonal Ing.
                      osti o BOZP boli vykonané nasledovné    Gajdošík z Inšpektorátu práce Trenčín.
                      preventívne opatrenia:           • 12. 04. 2018 prebehli v zasadačke
                      • V rámci vyhlásenej tematickej úlohy    GIMAX Inštitút dve zaujímavé prednášky
                      na podávania zlepšovacích návrhov za-    na tému – zdravý životný štýl a ochrana
                      meranej na oblasť BOZP bolo prijatých    svojho zdravia. Prednášky boli spojené s
                      10 zlepšovacích návrhov. Každý podaný    diskusiou zamestnancov s prednášajúcim
                      a prijatý zlepšovací návrh zameraný na   Mudr. Viliamom Bršiakom o zaujímavých
                      zlepšenie podmienok BOZP bude odme-     témach súvisiacich s ľudským zdravím.
                      nený okrem stanovených pravidiel aj bo-   Vo vyspelých spoločnostiach sú takéto
                      nusom- vecnou cenou.            aktivity súčasťou riadenia BOZP. Ich
                      • Dohľad nad dodržiavaním zásad       cieľom je aktívne vplývať na povedomie
                      BOZP zo strany riadiacich zamestnan-    zamestnancov starať sa o svoje zdravie a
                      cov a bezpečnostných technikov na      tým aj o bezpečnosť nielen vlastnú ale aj
                                            o bezpečnosť nás všetkých.
Prijaté zlepšovacie návrhy zamerané na oblasť BOZP za apríl 2018.           Vzhľadom na túto skutočnosť veríme,
                                            že tato akcia sa stane pravidlom aj v
                                            spoločnostiach skupiny GIMAX GROUP.

                                            Ing. Miroslav Koncový,
                                             ESH GIMAX GROUP

                      V púchove dňa: 02. 05. 2018          V čísle nájdete

                                                  Cyklotrial
                                               Profesia Days Žilina
                                            JobExpo a EuropeanJobDays

                                               Dôležité oznamy
   1   2   3   4